Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

- STRONA GŁÓWNA -Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013


INFORMACJE OGÓLNE


Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi obwodowej o parametrach drogi klasy G. Długość odcinka drogi obwodowej w ramach budowy wynosi około 3,8 km.

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi – G
 • prędkość projektowa - Vp = 50 km/h
 • obciążenie nawierzchni - 115kN/oś
 • kategoria ruchu - KR-5
 • skrajnia pionowa w ciągu obwodnicy - 4,60m
 • zasadnicza szerokość jezdni - 7,00 m
 • szerokość pasa dzielącego - 5,5 m
 • liczba jezdni i pasów ruchu - 2x2(lokalnie 1x4)
 • szerokość jezdni - 2x7 (lokalnie 1x14m)
 • klasa obciążenia obiektów - A + Stanag C150

Zakres inwestycji objęty dokumentacją projektową obejmuje m.in.:

 • roboty przygotowawcze
 • przejęcie i rozgraniczenie terenu
 • wytyczenie układu geometrycznego
 • wyburzenie obiektów kubaturowych
 • rozbiórki elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną inwestycją
 • wycinka drzew i krzewów
 • zdjęcie warstwy humusu
 • roboty drogowe w zakresie:
  - budowa dwujezdniowej drogi klasy G łączącej drogę krajową nr 77 z droga krają nr 28,
  - budowa i przebudowa dróg dojazdowych i lokalnych obsługujących tereny przyległe,
  - rozbudowa i przebudowa istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą obwodową,
  - rozbudowa istniejących przepustów (PD-1 i PD-2),
  - budowa nowych przepustów (PD-3 i PD-4),
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę oświetlenia
 • budowę obiektów inżynierskich w tym:
  - wiadukty (WD-1 i WD-2),
  - estakada (EG)
  - most na rzece san (MG)
  - przejazd (P-1)
  - przejścia dla pieszych (TP-1A, TP1-B, TP-2)
 • budowę urządzeń ochrony środowiska – ekrany akustyczne
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
  - bariery ochronne
  - oznakowanie poziome i pionowe
  - sygnalizacja świetlna
 • Przebudowa istniejącej infrastruktury:
  - linie energetyczne NN/SN
  - wodociągi
  - gazociągi
  - sieć teletechniczna
  - kanalizacja deszczowa i sanitarna
   
- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:


Gmina Miejska Przemyśl


ZARZĄDZANIE I NADZÓR
PROJEKT


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


Mota-Engil Central Europe

 

- KONTAKT -